Jak jsme informovali v předchozí aktualitě, plánuje se novela obč. zák. 89/2014 Sb. v platném znění. Zde přinášíme přehled základních změn:

1) PŘEDKUPNÍ PRÁVO

vrací se institut předkupního práva, tedy povinnost spoluvlastníků nabídnout spoluvlastnický podíl ke koupi nejdříve ostatním spoluvlastníkům (viz předchozí článek)

2) KAUCE U NÁJMU BYTU

Dosavadní max. výše kauce šestinásobku měsíčního nájemného u nájmu bytu se mění na max. trojnásobek měsíčního nájemného

3) PLNÉ MOCI A NOTÁŘSKÉ ZÁPISY

Novelou je vyjasněna dosud sporná situace. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny (typicky založení s.r.o., forma notářského zápisu pro společenskou smlouvu), postačí, bude-li plná moc k tomuto jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.

4) OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI

Soudy mohou omezit svéprávnost člověka na 5 let namísto dosavadních 3 let, pokud je zjevné, že se stav člověka nezlepší v této době.

5) ZAMĚSTNÁVÁNÍ NEZLETILÝCH

Nezletilý, který dosáhl 15ti let, může uzavřít pracovněprávní vztah s tím, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den dřívější, než nezletilý ukončí povinnou školní docházku, tedy v tomto smyslu lze pracovněprávní vztah sjednat i s jistým předstihem

6) SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

Součástí SJM může být i podíl v obchodní společnosti či družstvu, pokud je nabyt za trvání manželství. Nabytí podílu ani pokud je součástí SJM ovšem nezakládá účast druhého manžela na společnosti či družstvu, vyjma družstva bytového.

7) SVĚŘENSKÉ FONDY

Zavádí se evidence svěřenských fondů.

8) ÚROKY U VÝŽIVNÉHO

Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může oprávněná osoba požadovat zaplacení úroky z prodlení. Zákon tuto situaci dosud nijak neupravoval.