Dnešní aktualitka se týká darů. Věděli jste, že za určitých okolností je možné dar "vzít zpět?"

Nás zajímají zejména nemvitosti, rozhodnete-li se tedy darovat svou nemovitost např. příbuznému, musíte sepsat písemnou darovací smlouvu (doproučujeme určitě zkoncipovanou právníkem), vyplnit návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a podat na přepis práva ve prospěch nabyvatele (obdarovaného). Přestože bude nemovitost posléze již zapsána na nového vlastníka, máte dvě možnosti, jak dar vzít zpět (v určitých krajních případech).

 

ODVOLÁNÍ DARU PRO NEVDĚK

  • dárce může dar odvolat pro hrubý nevděk obdarovaného – ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy
  • hrubý nevděk se musí projevit především vůči dárci, nikoliv automaticky i jen vůči členům dárcovy domácnosti – vůči osobě dárci blízké jen pokud to odůvodňují okolnosti
  • lhůta pro odvolání daru se zkracuje ze tří let na jeden rok ode dne, kdy se stal důvod k odvolání daru nebo se o něm dárce dozvěděl
  • občanský zákoník řeší i podmínky odvolání daru ze strany také dědiců dárce – pokud zabránil dárci v odvolání obdarovaný nebo vyšší moc

 

ODVOLÁNÍ DARU PRO NOUZI

  • upadl-li dárce  po odevzdání daru nezaviněně do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou výživu či nutnou výživu osob, k nimž má zákonnou vyživovací povinnost, může dar v tomto příslušném rozsahu odvolat
  • obdarovaný se může zprostit povinnosti dar vydat poskytováním částky toho, co je k uvedené výživě třeba
  • obdarovaný nemá povinnost vydat dar pokud sám je v obdobné nouzi jako dárce
  • odvolání nelze využít pokud si stav nouze dárce způsobil sám nebo z hrubé nedbalosti
  • toto odvolání může učinit jen dárce po dobu svého života

Naše společnost zajistí kompletní darovací dokumentaci včetně přepisu. Stačí nám zavolat nebo napsat.