Vyznat se v daňové problematice naší republiky není snadné. A co teprve, když máte investiční byt a výnosy z nájmu? Spousta vlastníků se zbytečně okrádá, když nevyužívá možnosti odečtu výdajů a používá výdajový paušál. A v dnešním článku si tedy řekneme, jak se tzv. přiznávají výnosy z nájmu. 

Začněme tím, že výnos z pronájmu je pochopitelně nutné správně nahlásit příslušnému finančnímu úřadu. Přiznání k výnosům z nájmu se provádí prostřednictvím přiznání k dani z příjmu fyzických osob, tedy toho přiznání, které se podává nejpozději do 2.5. následujícího roku a jsou v něm zohledněny veškeré příjmy, které jste za uplynulý rok měli. Zaměstnancům, kteří nemají další příjmy, toto přiznání dělá zaměstnavatel. Všichni ostatní včetně živnostníků a podnikatelů si ho připravují a podávají sami nebo prostřednictvím daňového poradce. Přiznání k příjmům dle § 9 je povinností ze zákona. Vždy říkám klientům, že je lepší přiznat, než po x letech řešit doměření daně a pokutu. Protože....nikdy nevíte....

Takže zde je základní mantra zdanění příjmů z pronájmu: 

1. Paušální výdaje – Pokud se nechcete trápit vedením evidence výdajů a nákladů, můžete využít paušálních výdajů ve výši 30 % z příjmů. Ušetří to čas a administrativu, ALE OSOBNĚ TO NEDOPORUČUJI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE LZE VYUŽÍT ODPISY MAJETKU (30 LET ODEPISOVANÁ HODNOTA POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI).

2. Výnos z nájmu – Každý příjem z pronájmu nemovitosti musí být zahrnut do daňového přiznání. To zahrnuje jak dlouhodobý pronájem, tak krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Mezi výnos z nájmu patří pouze čisté nájemné, tedy nájemné bez hrazených záloh na služby - to je Váš příjem. 

3. Výdaje a odpočty – Máte právo na odpočet všech výdajů sloužících k dosažení příjmu z pronájmu, tedy všech nákladů spojených s nemovitostí. Mezi tyto výdaje patří zejména opravy, údržba, vybavení, fond oprav, odměny správci, odměny funkcionářům SVJ, ale i úroky z hypotéky spojené s danou nemovitostí a zejména ODPISY které mohou tvořit poměrně zásadní složku výdajů!.

4. Pozor na změny v legislativě – Daňové zákony se mění. Ujistěte se, že máte aktuální informace a využíváte všechny nové možnosti, které Vám mohou pomoci snížit daňovou zátěž.

5. Zvažte možnost konzultace s odborníkem – Pokud si nejste jistí svým daňovým přiznáním, nebojte se obrátit na daňového poradce. Profesionální pomoc může ušetřit nejen čas, ale i peníze.

Pronájem nemovitostí má v zákoně o daních z příjmů má vlastní princip zdanění podle § 9 a v DP se vyplňuje pro tento účel příloha přiznání k dani z příjmu podle § 9.

A jaké jsou způsoby zdanění?

Pro vyčíslení základu daně z příjmů z pronájmu můžeme podle zákona dojít dvěma způsoby:

 • buď proti příjmům stavíme skutečné výdaje, nebo
 • takzvané výdaje paušální, ve výši 30 procent příjmů.

Skutečné výdaje jsou ty, které poplatník prokazuje, které skutečně vynaložil a které souvisejí s dosaženými zdanitelnými příjmy. V každém případě volbou skutečných výdajů pronajímatel volí i pracnější způsob výpočtu daně, skutečné výdaje musí být vždycky schopný finančnímu úřadu prokázat, tedy doložit na co peníze vynaložil, že je skutečně vyplatil a že výdaj souvisel s příjmy z pronájmu.

Paušální výdaje se stanoví procentem z příjmů – u pronájmu je to třicet procent – a berou se tak, že pokryly všechny poplatníkovy výdaje skutečné. Zákon o daních z příjmů stanovuje maximální hodnotu paušálního výdaje na 600 tisíc korun, což odpovídá příjmům ve výši dvou milionů. Víc pronajímatel proti příjmům uplatnit nemůže a každá koruna získaná nad tuto hranici se daní v celé výši. Tento způsob určení základu daně je jednodušší, stačí evidovat pouze příjmy, výdaje nikoliv.

Při uplatnění skutečných výdajů v drtivé většině případů zaplatíme nižší daň než při použití tzv. výdajového paušálu, který pak má pouze tu výhodu, že je méně pracný.

Daňově se paušální výdaje pronajímateli vyplatí jen, když nelze uplatnit ve výdajích daňové odpisy nemovitosti, popřípadě jsou tyto odpisy velice nízké. To je třeba případ pronájmu družstevního bytu, u kterého nelze daňové odpisy uplatnit, nebo jiné nemovitosti vyloučené z odepisování (například získanou darem, který byl osvobozen).

Uplatňujeme skutečné výdaje

Nejdříve si musíme udělat několik základních výpočtů:

Příjmy z pronájmu

Do příjmů z pronájmu ke zdanění zahrneme jen čisté nájemné bez souvisejících služeb, spojených s jejich užíváním, jde především o zálohy na služby (za vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody, odvádění odpadních vod kanalizacemi, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz odpadů…). Stejně tak do příjmů nezahrneme zálohy a kauce od nájemníků.

Skutečné výdaje

Oproti příjmům z pronájmu můžeme uplatnit následující výdaje:

 • roční odpisy nemovitosti – nejčastěji odpis na 30 let, rovnoměrně, první rok 1,4% z pořizovací ceny, další roky 3,4%.
 • úroky hypotéky, kterou jsme si na pořízení nemovitosti vzali, pouze za dobu pronájmu
 • poplatky za vedení účtu k hypotečnímu úvěru, pouze za dobu pronájmu
 • provize realitnímu makléři za nelezení nájemce,
 • náklady na vnitřní vybavení nemovitosti, jako je nábytek, spotřebiče atp. pokud nepřesáhne částku 80.000,- Kč jednotlivě,
 • náklady na vnitřní vybavení nemovitosti, jako je nábytek, spotřebiče atp. pokud přesáhnou částku 80.000,- Kč jednotlivě, musí se odpisovat,
 • náklady na opravy a údržbu včetně veškerého použitého materiálu není limit, musí se však jednat o uvedení do původního stavu (nikoliv zhodnocení),
 • rozsáhlejší stavební úpravy s hodnotou převyšující 80 000,- Kč se musí odpisovat, do 80.000,- Kč mohou být dány do nákladů daného roku,
 • příspěvky do fondu oprav u bytů
 • správcovský poplatek
 • odměny výboru SVJ / družstva
 • pojištění nemovitosti,
 • zaplacená daň z nemovitostí,
 • paušální výdaj na dopravu motorovým vozidlem, pokud vlastníme (pokud je vozidlo používáno i soukromě, pak 4.000,- Kč měsíčně, jinak 5.000,- Kč měsíčně),
  zpracování daňového přiznání daňovým poradcem atp.

Odpisy nemovitosti

Zákon o daních z příjmů dává na výběr mezi dvěma způsoby odepisování – zrychleným a rovnoměrným. Ať zvolíte, kterýkoli způsob, odepisujete stejně dlouhou dobu, při volbě zrychlené formy se ale pořizovací cena odepisuje v prvních letech rychleji. Rovnoměrné odpisy zůstávají kromě prvního roku odepisování stále stejné.

Pro zjednodušení v návodu uvažujeme jen o rovnoměrném odepisování.

Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu
3 – budovy a byty v budovách ze dřeva a z plastu 5,5 10,5 10
4 – hotely a historické nebo kulturní památky  

2,15

 

5,15

 

5,0

5 – Ostatní byty a bytové domy 1,4 3,4 3,4

Většina nemovitostí jsou v odpisové skupině č. 5, tedy první rok odepisování se může uplatnit 1,4% pořizovací ceny nemovitosti, další roky pak 3,4%.

Odpisy není možné uplatňovat při podnájmu družstevních nemovitostí či obdobných forem vlastnictví (podíl v s.r.o., kondominium atp.).

Pořizovací cena

V případě koupené nemovitosti to bude kupní cena plus vedlejší pořizovací náklady (například daň z nabytí nemovitých věcí, provize realitním makléřům, výdaje za právníky, rozsáhlejší stavební úpravy s hodnotou převyšující 40 tisíc korun, vestavný nábytek, nábytek s hodnotou převyšující 40 tisíc korun).

zděděné nemovitosti nebo nemovitosti, která byla pořízena víc než pět lety před zahájením pronájmu, to bude takzvaná reprodukční cena, neboli cena, za kterou by byla daná nemovitost pořízena v okamžiku začátku pronájmu. Na tuto cenu si necháme zpracovat znalecký posudek. Pokud byla zděděná nemovitost již pronajímána a odpisována, musí se pokračovat v odpisování tak jak bylo v době před dědictvím, tedy se v takovém případě nový znalecký posudek nezpracovává.

Při pořízení nemovitosti darem osvobozeným od daně nelze odepisovat.

Evidence

Pronajímatelé uplatňující vůči příjmům skutečné výdaje vedou jejich evidenci. To znamená, že musejí výdaje zaznamenávat (kdy, na co a v jaké výši byly vynaloženy), musejí uchovávat veškeré doklady a zároveň i doklady prokazující jejich úhrady. Kromě toho musí vést také evidenci odepisovaného majetku (tedy uchovávat odpisové karty a doklady ke vstupní ceně), evidence o tvorbě a použití rezervy na opravy (pokud je tvořena) a evidenci o pohledávkách a dluzích.

Prakticky stačí vést záznamy například v excelovské tabulce; veškeré doklady je dobré převádět i do elektronické podoby, aby nehrozila jejich ztráta nebo znehodnocení (některé účtenky například časem vyblednou a přestanou být čitelné).

Kroky k vyplnění přiznání

 1. sečteme nájemné získané v daném roce, tato hodnota se vepíše do řádku 201 přílohy přiznání
 2. stanovíme pořizovací cenu
 3. stanovíme výši odpisu
 4. sečteme výdaje spojené s pronájmem a odpis, tato hodnota se vepíše do řádku 202 přílohy přiznání
 5. vypočteme rozdíl mezi řádkem 201 a 202, tento rozdíl vepíšeme do řádku 203 a 206 přílohy přiznání a dále do řádku 39 přiznání k dani z příjmu. Tato částka je ke zdanění ve výši 15%Sociální a zdravotní se u dlouhodobého pronájmu neodvádí.

Tip: Při dosažení ztráty se prodlužuje lhůta finančního úřadu pro kontrolu až 8 let zpět, tedy pokud nám při uplatnění všech výdajových položek vzniká ztráta, je výhodnější některé výdaje nezahrnout (např. odložit odpis o rok). Lhůta pro kontrolu je pak jen 3 roky zpět.

Uplatňujeme paušální výdaj

Zde není potřeba evidence, stanovování odpisu, pořizovací ceny atd. Jediné co potřebujeme, je sečíst nájemné v daném roce.

Kroky k vyplnění přiznání

 1. zaškrtneme v příloze daňového přiznání „uplatňuji výdaje procentem z příjmů“
 2. sečteme nájemné získané v daném roce, tato hodnota se vepíše do řádku 201 přílohy
 3. vypočteme 30% z částky celkového nájemného a vepíšeme do řádku 202 přílohy
 4. vypočteme rozdíl mezi řádkem 201 a 202, tento rozdíl vepíšeme do řádku 203 a 206 přílohy a dále do řádku 39 přiznání k dani z příjmu. Tato částka je ke zdanění ve výši 15%. Sociální a zdravotní se u dlouhodobého pronájmu neodvádí.